Практичні завдання оцінюються за кожною окремою темою в цілому за шкалою 10, 5, 0 балів. На тему “Суть та предмет аудиту, його сфера дії в зарубіжних країнах” практичні заняття не виконуються, а проводиться семінарське заняття. Реферат оцінюється також за шкалою 10, 5, 0 балів 10 балів — виставляється за повне і правильне виконання практичних завдань (реферату) з теми відповідно до встановлених вимог; 5 балів — виставляється у разі допущення неточностей, неповного виконання завдання (реферату); 0 балів — виставляється у разі відсутності або неправильного виконання практичних завдань (реферату). Загальна максимальна кількість балів, яку студент може отримати за поточний контроль: - усні відповіді протягом семестру та відвідування занять — 15 балів; - практичні завдання з тем 2—8 — 55 балів; - реферат — 10 балів; - результати двох контрольних робіт (проміжного контролю) — 20 балів; Усього — 100 балів. Загальна кількість балів за вивчення курсу за результатами поточного контролю виставляється за 100-бальною шкалою: Кількість балів Оцінка 0—45 балів “незадовільно” 50—60 балів “задовільно” 70—85 балів “добре” 90—100 балів “відмінно” До заліку (екзамену) допускаються студенти, які отримали загальну кількість балів не менше 60; всі види завдань є обов’язковими для виконання.