§ 2. Критерії класифікації

В процесі формування і розвитку права склалися певні правові системи, які відрізняються підходом до розв'язання принципових питань правового становища особистості, відносин її з державою, методами правового регулювання тощо.Враховуючи різні точки зору, висловлені фахівцями у галузі порів¬няльного правознавства, можна виділити наступні правові системи:— романо-германська;— англо-американська;— східноєвропейська;— мусульманська;— далекосхідна.Поділ приватного права на типи близький до класифікації права взагалі, але абсолютної тотожності між ними немає.Передусім, має бути врахована традиція права, характерна для такої країни або цивілізації. Також в рамках традиції права можуть бути виділені певні системи приватного (цивільного) права.Чинниками, що впливають на характер приватноправової сис¬теми, є:1) характер джерел права;2) структура цивільного права, перелік і зміст основних інсти¬тутів;3) концепція регулювання приватноправових відносин, характер відносин держави і особистості;4) міра впливу римського приватного права (або його відсут¬ність).З урахуванням цих чинників можуть бути виокремлені такі цивільно-правові системи: романська, англосаксонська, центрально¬європейська, східноєвропейська, мусульманська, далекосхідна, африканська. Стосовно приватного права Європи являє інтерес виклад характерних рис перших чотирьох із названих систем, які можуть бути названі "родини приватного права".