Фінансове право. Навчальний посібник (рек. МОН України) // Лучковська С.І.- К. КНТ, 2010.- 296с.(пер), УКР Фінансове право. Навчальний посібник (рек. МОН України) // Лучковська С.І.- К. КНТ, 2010.- 296с.(пер), УКР

У навчальному посібнику розкривається зміст основних категорій та понять Загальної та Особливої частин навчальної дисципліни «Фінансове право». У Загальній частині висвітлено сутність фінансів та фінансової діяльності держави й органів місцевого самоврядування, поняття, предмет і метод фінансового права, його джерела та система, зміст фінансових правовідносин і норм фінансового права, правові основи фінансового контролю. В Особливій частині розглядаються правові засади регулювання фінансових відносин у галузі бюджетної діяльності, податків, державного й муніципального кредиту, державних і місцевих видатків.


Роль В. Ф.. Сергієнко В. В., Попова С. М. Фінансове право. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 392 с. Роль В. Ф.. Сергієнко В. В., Попова С. М. Фінансове право. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 392 с.

У даному навчальному посібнику розкриваються поняття, зміст і особливості сучасного розвитку фінансового права, як галузі права, його система, а також окремі інститути фінансового права. Поєднання теоретичних та практичних матеріалів дозволяє сформувати у студентів послідовну систему знань у сфері правового регулювання фінансових відносин, вмінню використовувати свої знання для аналізу різноманітних ситуацій та знаходження рішень в сфері бюджетного процесу, податкової політики, страхової діяльності, банківської діяльності, грошового обігу, валютного регулювання, наведених у посібнику.


Воронова Л.К. Фінансове право України Підручник. — К.: Прецедент; Моя книга, 2006. - 448 с. Воронова Л.К. Фінансове право України Підручник. — К.: Прецедент; Моя книга, 2006. - 448 с.

Підручник дає необхідні знання фінансового права як навчальної дисципліни. Послідовно розкриті сутність і функції фінансів, поняття фінансового права, особливості фінансово-правових норм і правовідносин, поняття, зміст, методи І форми фінансового контролю в Україні. Розкривається зміст фінансово-правових інститутів з нових позицій, які відповідають розвитку фінансово-правової науки, аналізуються погляди і пропозиції сучасних українських і зарубіжних вчених.Розрахований на студентів юридичних та економічних факультетів,широке коло осіб, які цікавляться питаннями фінансового права.