Криминалистика. Учебник / Ищенко Е.П., Топорков А.А. под ред. Е.П. Ищенко. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, 2006. - 748 с. Криминалистика. Учебник / Ищенко Е.П., Топорков А.А. под ред. Е.П. Ищенко. - 2-е изд. - М.: Инфра-М, 2006. - 748 с.

Учебник подготовлен с учетом нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Раскрыты теоретические и методические основы науки криминалистики, последние достижения криминалистической техники и тактики, а также методика расследования наиболее распространенных и опасных преступлений. Для студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава юридических вузов, практических работников правоохранитель граждан, интересующихся данной тематикой. Материалы приведены на 1 сентября 2005 г.


Криміналістика: питання і відповіді. Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Кузьмічов Я. В. та ін./ Навч. посіб.– К.: Центр учбової літератури,2011. – 280 с. Криміналістика: питання і відповіді. Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Кузьмічов Я. В. та ін. - Навч. посіб.– К.: Центр учбової літератури,2011. – 280 с.

У навчальному посібнику "Криміналістика: питання і відповіді" - Кофанов А.В. розглянуті та надані змістовні відповіді на основні питання які виносяться на екзамени з криміналістики у вищих навчальних закладах. Розкрито п’ять розділів криміналістики: "Загальна теорія криміналістики", "Криміналістична техніка", "Криміналістична експертиза", "Криміналістична тактика", "Криміналістична методика (Методика розслідування окремих видів злочинів) ". Кожен з розділів розкриває змістовну частину криміналістики. Навчальний посібник розрахований на студентів, слухачів, курсантів, магістрів, ад’юнктів.


Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. — 728 с Криміналістика: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / За ред. В. Ю. Шепітька. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. — 728 с

Підручник підготовлений відповідно до програми курсу навчальної дисципліни «Криміналістика» у вищих юридичних навчальних закладах. У 1998 р. колективом викладачів кафедри кримiналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого було підготовлено перше видання українського підручника з криміналістики, але він містив лише два розділи — кримiналістичну тактику і методику розслідування злочинів.


Криміналістика (криміналістична техніка). - П.Д. Біленчук, А.П.Гель, М.В. Салтевський, Г.С. Семаков. (2001) Криміналістика (криміналістична техніка). - П.Д. Біленчук, А.П.Гель, М.В. Салтевський, Г.С. Семаков. (2001)

Криміналістика (криміналістична техніка). - П.Д. Біленчук, А.П.Гель, М.В. Салтевський, Г.С. Семаков. (2001)
Курс лекцій підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліни "Криміналістика". Висвітлено теоретичні та методологічні засади криміна­лістики, а також викладено навчальний матеріал розділу "Криміналістична техніка". Для курсантів Академії митної служби України.


Криміналістика (криміналістична техніка) Криміналістика (криміналістична техніка)

Криміналістика (криміналістична техніка)
Курс лекцій підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліни "Криміналістика". Висвітлено теоретичні та методологічні засади криміна­лістики, а також викладено навчальний матеріал розділу "Криміналістична техніка". Для курсантів Академії митної служби України.