Вступ

Неодмінною умовою формування України як незалежної та демократичної держави є створення добре відлагодженого механізму регулювання фінансово-економічних відносин. Для виконання завдань і функцій суверенної держави Україні потрібні значні суми фінансових ресурсів, основним джерелом яких в умовах ринкової економіки є податки. Система оподаткування є одним із найважливіших важелів державного регулювання ринкової економіки, а самі податки безпосередньо торкаються матеріальних інтересів всіх без виключення категорій як юридичних, так і фізичних осіб.

Саме така актуальність системи оподаткування та величезна кількість нормативно-правових актів, що її регулюють, сформували думку багатьох вчених про необхідність викладання податкового права як самостійної навчальної дисципліни.

Розпочаті Президентом України реформи економічної сфери показали численні недоліки існуючої податкової системи. Зміни, що постійно вносилися за роки незалежності до податкового законодавства і були спрямовані на вдосконалення податкової системи, призвели до прийняття великої кількості нормативно-правових актів, якими до недавнього часу керувалася податкова служба України. Такий стан податкового законодавства потребував докорінних змін та створення єдиного закону - Податкового кодексу України, більшість положень якого набрало чинності з 1 січня 2011 року. Прийняття Податкового кодексу України має привести до упорядкування нормативної бази та стабільності податкового законодавства, сприяти діловій активності й розвитку економіки, розширенню бази оподаткування за рахунок покращення адміністрування податків, і, як наслідок, збільшення фінансового ресурсу зведеного бюджету України.

Знання основних норм податкового права є важливою передумовою у сфері управління підприємницькою діяльністю, протидії тіньовій економіці та боротьбі з економічною злочинністю. Це важливо враховувати з огляду на стратегічну мету України - інтеграцію до Європейського співтовариства.

Призначення навчальної дисципліни "Податкове право" полягає у наданні студентам і курсантам базового комплексу знань з податкової політики, здобутті майбутніми спеціалістами вмінь та навичок, які знадобляться для виконання ними службових повноважень на необхідному професійному рівні. Метою даної дисципліни є формування у студентів і курсантів комплексної системи знань у сфері правового регулювання податкових відносин, вміння використовувати свої знання для аналізу різноманітних ситуацій та знаходження рішень, що відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

Оподаткування є складним економіко-правовим явищем, що обумовлює подвійне завдання для працівників правоохоронних органів: з одного боку, бути обізнаними з основними закономірностями об'єктивних економічних відносин у сфері оподаткування, а з іншого - уміти виділяти суто юридичні аспекти цих відносин. Тому, враховуючи складність податкового права як навчальної дисципліни і динаміку законодавства в даній сфері, слід виходити з того, що головне в її вивченні полягає не в заучуванні дефініцій податкового законодавства, а в пізнанні наукових закономірностей цієї галузі права, у придбанні навичок самостійного і творчого аналізу чинних нормативно-правових актів та вибору правильних і ефективних рішень для їх реалізації.