Релігієзнавство(Черній А.М.): Посібник.- Київ: Академвидав, 2003 Релігієзнавство(Черній А.М.): Посібник.- Київ: Академвидав, 2003

Підручник містить філософський аналіз основних проблем релігієзнавства — предмета, методів, принципів, а також природи, суспільних функцій релігії, її історичного розвитку від первісних вірувань до етнонаціональних та світових релігій. У ньому розкрито нерозривний зв’язок релігії й вільнодумства як свідчення прагнення людини вирватися із зовнішньої і внутрішньої несвободи, висвітлено причини появи та поширення неорелігійних течій. Детально охарактеризовано конфесійну карту сучасної України. У другому виданні розширено й уточнено виклад окремих проблем, збагачено довідковий матеріал.


Релігієзнавство : Курс лекцій / - К.: Знання, 2009.- 214 c. Релігієзнавство : Курс лекцій / - К.: Знання, 2009.- 214 c.

У посібнику для підготовки до іспиту наведені повні і лаконічні відповіді на екзаменаційні питання, що дає змогу в максимально стислий термін систематизувати та конкретизивати знання. набуті в процесі навчання, сконцентрувати увагу на основних поняттях і категоріях, їх ознаках і особливостях, а також сформулювати приблизну структуру відповіді на екзаменаційні питання і використовувати його при підготовці до іспитів (заліків). Структура посібника для підготовки до іспитів побудована відповідно до вимог типової програми означеного курсу, затвердженої Міністерством освіти і науки України.