Кримінальне право України: питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів/Кузнецов В.В., Савченко А.В./Навч. посіб. / За заг. ред. О. М. Джужи. – Вид. 2-ге доп. та перероб. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 392 с. Кримінальне право України / Кузнецов В.В., Савченко А.В. / Навч. посіб. / За заг. ред. О. М. Джужи. – , 2011. – 392 с.

Посібник призначений для абітурієнтів, студентів, слухачів і курсантів вищих навчальних закладів, які складають вступні, семестрові та державні екзамени з кримінального права.У книзі у вигляді типових білетів, і відповідей до них, викладені основні положення Загальної та Особливої частин кримінального права, а також запропоновані задачі з відповідями до них. У посібнику вказані зміни та доповнення до кримінального законодавства станом на 1 квітня 2011 р., а також наводяться постанови ПВСУ, що допоможуть обґрунтувати студенту свою відповідь.


Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник - Вереша Р.В, 2008. — 960 с. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник - Вереша Р.В, 2008. — 960 с.

Програма навчальної дисципліни "Кримінальне право України. Загальна частина", складена за вимогами кредитно-модульної системи і містить структуру програми навчального курсу, словник основних термінів кредитно-модульної системи організації навчального процесу, перелік рекомендованої літератури (основної та додаткової), рекомендації щодо написання курсових робіт, рефератів, складання екзамену, ор-ієнтовні часові виміри для самостійної роботи тощо. Окреслюються методичні поради щодо проведення окремих видів навчальних занять.


Селецький С.І. Кримінальне право України. Загальна част. 2-ге видання. Навчальний Поcібник Київ 2008 Вид: ЦУЛ, - 248с. Кримінальне право України. Селецький С.І. Загальна част. 2-ге видання. Навчальний Поcібник Київ 2008 Вид: ЦУЛ, - 248с.

Мета посібника – допомогти студентам опанувати фундаментальну юридичну дисципліну – кримінальне право. Використовуючи посібник, студенти зможуть зосередити свою увагу на основних поняттях Загальної частини Кримінального права України, систематизувати і конкретизувати пройдений матеріал, сформулювати структуру відповідей по кожному з питань, що вивчаються, виносяться на залік, іспит, виконанні письмових робіт, в тому числі ККР. Окреслюються методичні поради щодо проведення окремих видів навчальних занять.


Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. І. Бажанов , Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 480 с. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. І. Бажанов , Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 480 с.

У підручнику на підставі Кримінального кодексу України 2001 р., досягнень науки кримінального права з урахуванням судової прак­тики висвітлюються основні питання Загальної частини криміналь­ного права України, а також даються короткі відомості про зарубіж­не кримінальне законодавство та основні напрями (школи) науки кримінального права. У другому виданні підручника враховано зміни та доповнення до КК України, які сталися за період з 2001 р. до ве­ресня 2004 р.


Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 544 с Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова , В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - 2-е вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 544 с

У другому виданні підручника (перше вийшло у 2001р.) на підставі Кримінального кодексу України (2001 р.), змін у законодавстві, прак­тики застосування перших років дії нового КК та наукових напрацю-вань розглядаються питання Особливої частини кримінального права. Призначений для студентів, аспірантів і викладачів юридичних ви­щих навчальних закладів, а також наукових і практичних працівників, а також нові постанови Пленуму Верховного Суду України, інші нормативні акти.


Кримінально-виконавче право України (Степанюк А.X., Лисодєд О.В., Романов М.В. та ін.) Кримінально-виконавче право України (Степанюк А.X., Лисодєд О.В., Романов М.В. та ін.)

Підручник відповідає програмі курсу “Кримінально-виконавче право” і складається із Загальної і Особливої частин. У ньому розкривається поняття кримінально-виконавчого права, характеризується правовий статус засуджених, відображається роль міжнародних стандартів поводження із засудженими у становленні вітчизняного кримінально-виконавчого законодавства, висвітлюється порядок і умови виконання та відбування всіх видів покарань та порядок звільнення від відбування покарань.